RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. ”TUtonery.pl Grzegorz Dziuba” jako firma prowadząca sklep internetowy pod adresem www.tutonery.pl , ul.Szajnochy 4, 38-200 Jasło, tel. +48134485467 email: sklep@tutonery.pl  wpisana  do rejestru ewidencji działalności gospodarczej , NIP: 685-188-66-62, nazywana w dalszej części tego dokumentu: TUtonery.pl Grzegorz Dziuba informuje, że jest Administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy lub/i Porozumienia.
 2. Pani/Pana/Klienta dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba, a w szczególności:
 3. a) oferowanie produktów i usług przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba,
  b) zawarcie umowy lub/i porozumienia  w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  c) zawarcie, wykonanie, rozliczenie, udokumentowanie, archiwizowanie  zawartej umowy lub/i porozumienia,
  d)  badanie poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi,
  e) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, reklamacji  i skarg.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba Pani/Pana/Klienta danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
        a)   wykonanie Umowa lub/i Porozumienia  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan/ Klient jest stroną;
        b)   prawnie usprawiedliwiony interes TUtonery.pl Grzegorz Dziuba (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)
  - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Pani/Pana/Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba podmiotom z nim współpracującym na podstawie zawartych przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba umów, porozumień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, obsługi informatycznej po stronie serwera hostingowego, archiwizacji, świadczących usługę handlową lub świadczących usługę transportową.
 6. Pani/Pana/ Klienta dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy lub/i Porozumienia, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy lub/i  Porozumienia o współpracy. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażaną w tym zakresie zgodę. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TUtonery.pl Grzegorz Dziuba stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu/ Klientowi  prawo do żądania od TUtonery.pl Grzegorz Dziuba dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 8. Do kontaktu z Administratorem Ochrony Danych w TUtonery.pl Grzegorz Dziuba służy następujący adres email:  sklep@tutonery.pl
 9. Przysługuje Pani/Panu/ Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana/ Klienta danie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.